بایگانی‌ها

Lease renewal letter: what you need to know!

شخص مستاجر تا یک ماه از تاریخ دریافت نامه تمدید اجاره نامه وقت دارد که به آن نامه پاسخ دهد. و در صورت عدم پاسخ اجاره نامه به صورت خودکار با شرایط جدید تمدید خواهد شد. برای پاسخ سه گزینه برای مستاجر وجود دارد :

قبول شرایط جدید و تمدید اجاره نامه، که معمولا در این صورت احتیاجی به پاسخ دادن نیست و اجاره نامه به صورت خودکار با شرایط جدید تمدید می گردد.
قبول نکردن شرایط جدید ولی با تمدید اجاره نامه، که در این صورت باید با مالک به توافق برسد و یا مالک در دادگاه مسکن پرونده ای در این باب تشکیل خواهد داد و در آنجا دادگاه مالک و مستاجر تشکیل می گردد و مالک باید دلایل اضافه کردن اجاره و یا تغییرات شرایط اجاره نامه را ارائه دهد و قاضی تصمیم می گیرد که این شرایط و اضافه کردن اجاره قانونی است یا نه و در صورتی که حق به مالک داده شود مالک می تواند برای هزینه های انجام شده تا دادگاه تشکیل شود مستاجر را شارژ کند.
اعلام تخلیه کردن در آخر مدت اعتبار اجاره نامه : برای این منظور مستاجر باید نامه ای رسمی توسط پست سفارشی برای مالک فرستاده و ایشان را از مقصدی که دارد مطلع سازد. در ضمن رسید پست سفارشی را هم باید نگه دارد.