قسمتی از گزارش تهیه شده در گردهمایی سالیانه هر مجتمع مربوط به قسمت های مالی ساختمان و هزینه های مربوطه می باشد که نمایان گر هزینه های انجام شده برای ساختمان در طی سال گذشته و مبلغ پس انداز شده برای مواقع ضروری در Contingency found account می باشد. همانطوری که می دانید کاندوها دارای شارژ ماهیانه می باشند که بخشی از این شارژ صرف هزینه های مربوطه شده و بخش دیگری به صورت پس انداز در حسابی به نام Contingency account برای هزینه های پیش بینی نشده ذخیره می گردد.